Profil

Spoločnosť IDENTRI s.r.o. od svojho založenia poskytuje svojim klientom odborné služby prevažne z oblasti verejného obsatrávania, registrácie partnerov verejného sektora a zakladania rôznych foriem právnických osôb.

Pracovníci spoločnosti májú skúsenosti s poskytovaním služieb pre súkromný, ako aj štátny sektor. Svoje niekoľkoročné bohaté pracovné skúsenosti nadobudli prácou vo verejnej správe (odbor kontroly ÚVO), prácou pre súkromnú spoločnosť (medzinárodná stavebná spoločnosť), externými konzultaciami pre štátny ako aj súkromný sektor.

Neustále sa snažíme v uvedených oblastiach zdokoňaľovať, pružne reagovať na legislatívne zmeny, ako aj vývoj praxe nakoľko cieľom spoločnosti je poskytnúť klientom kompletné služby na najvyššej úrovni, so zachovaním profesionality, diskrétnosti a vysokej odbornej úrovne.