Registrácia partnerov verejného sektora

V zmysle platnej legislatívy je potrebné, aby boli spoločnosti, ktoré majú záujem uzatvoriť zmluvný vzťah so subjektom verejnej správy, boli registrované v Registri partnerov verejného sektora. Registrácia sa vykonáva prostredredníctvom tzv. oprávnených osôb a teda nie je možné, aby sa subjekt zapísal sám.

V rámci nami poskytovaných služieb Vám zabezpečime kompletný zápis, resp. osvedčenie konečného užívateľa výhod. Pracujeme výhradne s etablovanou advokátskou kanceláriou, čím zaručujeme vysoký štandart poskytovaných služieb.